پیامک های تبلیغاتی

تبلیغات چیست؟

February 23, 2016
استودیو عکاسی صنتعی تبلیغاتی ژو

تبلیغات، آگهی و آگاه سازی در زمینه معرفی و بیان مزایای یک محصول و یا یک خدمت مشخص برای فروش آن به مخاطب بوده که به روش ها و وسیله های مختلف به جامعه ی هدف داده می شود. امروزه تبلیغات نقش …